.::Club 9/5::.

.:Bảng xếp hạng:.
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Trợ giúpTrợ giúp  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  Đăng NhậpĐăng Nhập  

du dau Ronaldo Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar

tctien342
Thành viên mới!
Thành viên mới!
Nam

Age : 21

.:.Thông tin.:. Registration date : 15/04/2008 Tổng số bài gửi : 75 Đến từ : Cỗ máy thời gian Năm 2080


Bài gửiTiêu đề: du dau Ronaldo Tue Jul 01, 2008 4:44 pm
Chuyeán du ñaáu cuûa Ronaldo

Ñoù laø söï thaät khi
Ronaldo seõ ñi du lòch töø Nam
ra Baéc, nôi Ronaldo thi ñaáu cuûa
Ronaldo seõ laø Taây Baéc Boä – vuøng queâ cuûa Ronaldo . Theo döï kieán ,
chuyeán du ñaáu cuûa Ronaldo seõ keùo daøi 3 ngaøy treân 13 ngaøy du lòch cuûa
Ronaldo . Ronaldo seõ coù dòp hoïc hoûi danh thuû boùng ñaù xuaát saéc nhaát
Vietnam – Leâ Coâng Vinh vaø haäu veä theùp cuûa Vietnam – Huy Hoaøng , chaû
laø caäu cuûa Ronaldo laø baïn thaân cuûa em trai Huy Hoaøng vaø laø baïn raát
thaân cuûa Leâ Coâng Vinh , vì theá , ñaây laø dòp ñeå Ronaldo hoïc hoûi theâm
veà kó thuaät caù nhaân , trình ñoä phaù
boùng vaø chieán thuaät trong thi ñaáu . Kì nghæ cuûa Ronaldo seõ dieãn ra nhö
sau :


3h raïng saùng thöù
hai ( 7/7/2008) : xuaát phaùt


Tröa ngaøy 7/7/2008 :
Nghæ ngôi taïi Nha Trang

Toái 7/7/2008 : Tôùi
Ñaø Naüng , nghæ ngôi.


Saùng 8/7/2008 : Taém
bieån taïi Ñaø Naüng


Tröa 8/7/2008 : Ñi veà
phía Baéc tôùi Cöûa Loø tham quan vaø ñi leân Taây Baéc Boä


Töø 9/7 --> 12/7 :
Du ñaáu taïi Taây Baéc Boä


Raïng saùng 13/7/2008
( luùc 3h saùng ) : Tieán veà
TP Vinh , nôi sinh soáng cuûa Huy Hoaøng vaø Coâng Vinh .


Chieàu 13/7/2008 :
tôùi Vinh vaø nghæ ngôi .


14/7 ---> 16/7/2008 : Taäp huaán cuøng Coâng
Vinh vaø Huy Hoaøng .Saùng 17/7/2008 :
Tieán veà Hueá


Chieàu 17/7/2008 :
Thaêm quan Coá ñoâ vaø nghæ ngôi.


Saùng 18/7/2008 :
Tieán veà thaønh phoá bieån Nha Trang .


Chieàu 19/7/2008 :
Thaêm quan bieån Nha Trang veà ñeâm .


Saùng + Tröa 20/7/2008
: taém bieån vaø ñi daïo taïi Nha Trang


Chieàu 20/7/2008 : Ra
veà , keát thuùc chuyeán du lòch , taäp huaán vaø du ñaáu cuûa Ronaldo


Moïi ngöoøi coù theå
goïi cho Ronaldo taïi soá : 0903740139


Ronaldo seõ moâ taû
cho caùc thaønh vieân cuûa Club 9/5 bik veà nhöõng veû ñeïp maø Ronaldo tham
quan qua Laptop cuûa Ronaldo , nhöng hok bik taïi ñoù coù phuû soùng Wi-fi ko ?
Neáu coù , Ronaldo seõ moâ taû thaät chi tieát veà hình aûnh , daát nöùoc Vietnam.
(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Được sửa bởi tctien342 ngày Wed Jul 02, 2008 3:34 pm; sửa lần 3.
Xem lý lịch thành viên

avatar

tctien342
Thành viên mới!
Thành viên mới!
Nam

Age : 21

.:.Thông tin.:. Registration date : 15/04/2008 Tổng số bài gửi : 75 Đến từ : Cỗ máy thời gian Năm 2080


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Tue Jul 01, 2008 4:46 pm
sr , anh ZAck edit lai nha

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên

avatar

dark253
Thành viên pro
Thành viên pro
Nữ

Age : 24

.:.Thông tin.:. Registration date : 19/05/2008 Tổng số bài gửi : 981 Đến từ : °•:::::-::bóng † tối::-:::::•°
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Tue Jul 01, 2008 9:44 pm
hok hỉu gì hết

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên

avatar

Zack_alex
Hổ trợ thành viên™
Hổ trợ thành viên™
Nam

Age : 24

.:.Thông tin.:. Registration date : 01/02/2008 Tổng số bài gửi : 5649 Đến từ : -'@'-Chí hòa-'@'-
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Tue Jul 01, 2008 9:58 pm
anh bik gì mà edit chứ...sửa lai di.. ko anh del nha!

_________________
Tel : 01226659542

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên http://clb95.forumvi.com

avatar

.:.siêu quậy.:.
☼Quản lý 10A3☼
☼Quản lý  10A3☼
Nam

Age : 25

.:.Thông tin.:. Registration date : 08/02/2008 Tổng số bài gửi : 5690 Đến từ : tương lai
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 3:50 am
gì đó

_________________

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên

avatar

Cristiano_Ronaldo
V.I.P Club
V.I.P Club
Nam

Age : 25

.:.Thông tin.:. Registration date : 09/03/2008 Tổng số bài gửi : 2935 Đến từ : Czech Republic
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 3:42 pm
copy doan tren , vao Word páte ra , quet het' chu~ rui` chon dạng font là Vn-Times

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên http://www.manutd.com/

avatar

Cristiano_Ronaldo
V.I.P Club
V.I.P Club
Nam

Age : 25

.:.Thông tin.:. Registration date : 09/03/2008 Tổng số bài gửi : 2935 Đến từ : Czech Republic
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 3:42 pm
hok thì vào day mà coi : easy-share.com/1700793257.html

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên http://www.manutd.com/

avatar

Zack_alex
Hổ trợ thành viên™
Hổ trợ thành viên™
Nam

Age : 24

.:.Thông tin.:. Registration date : 01/02/2008 Tổng số bài gửi : 5649 Đến từ : -'@'-Chí hòa-'@'-
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 3:52 pm
Rãnh...ko post len tui del àh!

_________________
Tel : 01226659542

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên http://clb95.forumvi.com

avatar

dark253
Thành viên pro
Thành viên pro
Nữ

Age : 24

.:.Thông tin.:. Registration date : 19/05/2008 Tổng số bài gửi : 981 Đến từ : °•:::::-::bóng † tối::-:::::•°
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 10:21 pm
rốt cuiộc du dau ronaldo là thứ này ah ?

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên

avatar

Cristiano_Ronaldo
V.I.P Club
V.I.P Club
Nam

Age : 25

.:.Thông tin.:. Registration date : 09/03/2008 Tổng số bài gửi : 2935 Đến từ : Czech Republic
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
0/0  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo Wed Jul 02, 2008 10:35 pm
uhm

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Xem lý lịch thành viên http://www.manutd.com/


Sponsored content

.:.Thông tin.:.


Bài gửiTiêu đề: Re: du dau Ronaldo

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

du dau Ronaldo Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::Club 9/5::. :: 

† Góc tán gẫu †

 :: 

Cùng TÁm nào!

-